Stages & Jobs

Wells'de e Stage maan? Oder sichs'de en Studentenjob oder souguer en Job? Hei fenns'de aktuell Stage- a Job-Offeren. Kuck der et un, et ass fir Jiddereen eppes dobäi!