Memberskaart

Nach keng Memberskaart?

 

Registréier dech hei, an iwwerweis d'Cotisatioun op eisen Kont : 

LETZEBG.STUD.INNSBRUCK
LU30 0019 4655 5274 5000
 

Mir brengen dir deng Kaart op dat nächsten Event vun eis mat!